Rodut

Pevisa

PEVISA-vastustamisohjelma (PEVISA=perinnölliset viat ja sairaudet)

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
– alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja
– aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
– vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta

2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille.

Ohjelman mukaiset tutkimustulokset ovat julkisia, jolloin ne ovat Kennelliiton, rotujärjestöjen, yksittäisten kasvattajien ja koiranomistajien käytössä.

Suomenpystykorva kuuluu rotuna perinnöllisten vikojen ja sairauksien (PEVISA:n) vastustamisohjelman piiriin. Rotujärjestö anoi vuosikokouksensa tekemällä päätöksellä Suomen Kennelliitolta määräaikaista pääsyä em. ohjelman piiriin.

Suomen Kennelliitto on vahvistanut suomenpystykorvan kuulumisesta (yhtenä rotuna) PEVISA-vastustamisohjelman piirin ajalle 1.7.2022 – 31.12.2026.

Suomenpystykorvan PEVISA-ohjelma

PEVISA-määräykset koskevat niiden voimassaoloaikana tapahtuneiden astutusten seurauksena syntyneitä pentueita. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi lainkaan niitä pentueita, jotka ovat syntyneet PEVISA-määräyksissä mainitusta poikkeavalla tavalla.

PEVISA-tarkastus

PEVISA-tarkastuksia järjestetään pieneläinklinikoilla yksityisesti. PEVISA-tarkastuksen saa suorittaa vain Suomen Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri. Ohessa ovat listat polvieläinlääkäreistä ja silmäeläinlääkäreistä. SPJ tukee harrastuskerhojen ennakkoon anomia tarkastustilaisuuksia.

Suomenpystykorvan tarkastukseen kuuluu silmien ja polvien tarkastus.

Tarkastustuloksesta tulee kopio myös rotujärjestön jalostuskäyttöön ja koiranomistajalle annetaan mukaan oma kappaleensa. Koiran on tarkastuspäivänä oltava vähintään vuoden ikäinen, että kaikki tarkastustulokset tulisivat voimaan. Tarkastustulokset tulevat näkyviin SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmään.

Kun koira on todettu terveeksi PEVISA-tarkastuksessa, se on tunnistusmerkitty ja Suomen Kennelliitto on hyväksynyt tarkastuslausunnon, ei koiran jälkeläisten rekisteröinnille ole estettä. Tutkimustulokset vaikuttavat rekisteröintiin vain, mikäli kyseisen rodun kohdalla on tästä maininta. Ilmoitettua raja-arvoa huonompien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Tutkimustulos tulee olla voimassa jo astutushetkellä, jos tutkimuksen tulos vaikuttaa pentueen rekisteröintiin (uroksen ja nartun toinen pentue).

Suomenpystykorvan PEVISA-määräykset

Pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla ennen toista astutusta voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta niiden jälkeläiset rekisteröidään. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.

Polvitarkastuslausunto annetaan SKL:n polvilumpioluksaatio-ohjeen mukaisesti. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0.

Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka silmätarkastuslausunto on ”ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”. Silmätutkimus suositellaan tehtäväksi uudelleen 36 kk:n kuluttua ensimmäisestä tutkimuksesta.
Yhdelle koiralle rekisteröidään 40 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat.

Ohjelma on voimassa 1.7.2022 – 31.12.2026.

tvporn.cc