Rodut

Pevisa

PEVISA-vastustamisohjelma (PEVISA = perinnölliset viat ja sairaudet)

Pohjanpystykorva kuuluu rotuna perinnöllisten vikojen ja sairauksien (PEVISA:n) vastustamisohjelman piiriin. Suomen Kennelliitto on vahvistanut pohjanpystykorvan kuulumisesta (yhtenä rotuna) PEVISA-vastustamisohjelman piirin ajalle 1.1.2020–31.12.2024. PEVISA-määräykset koskevat niiden voimassaoloaikana tapahtuneiden astutusten seurauksena syntyneitä pentueita. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi niitä pentueita, jotka ovat syntyneet PEVISA-määräyksissä mainitusta poikkeavalla tavalla.

PEVISA-tarkastuksia järjestetään pieneläinklinikoilla yksityisesti. Myös joukkotarkastuksia suoritetaan ympäri maamme ja SPJ ry tukee taloudellisesti järjestömme jäsenten koirien tarkastuksia SPJ:n järjestämissä joukkotarkastuksissa. PEVISA-tarkastuksen saa suorittaa vain Suomen Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri. Ohessa ovat listat polvieläinlääkäreistä ja silmäeläinlääkäreistä.

Pohjanpystykorvan tarkastukseen kuuluu silmien ja polvien tarkastus. Samassa yhteydessä koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan. 1.1.2009 lähtien pentujen on ollut oltava jo tunnistusmerkittyjä, mutta jos tarkastukseen tulee iäkkäämpi koira, se voidaan tunnistusmerkitä mikrosirulla erillistä maksua vastaan myös paikanpäällä. Tarkastustuloksesta tulee kopio myös rotujärjestön jalostuskäyttöön ja koiranomistajalle annetaan mukaan oma kappaleensa. Koiran on tarkastuspäivänä oltava vähintään vuoden ikäinen, että kaikki tarkastustulokset tulisivat voimaan.

Kun koira on todettu terveeksi PEVISA-tarkastuksessa, se on tunnistusmerkitty ja Suomen Kennelliitto on hyväksynyt tarkastuslausunnon, ei koiran jälkeläisten rekisteröinnille ole muuta estettä pohjanpystykorvalla kuin koirakohtainen jälkeläismäärä max. 30 kpl. Tutkimustulokset vaikuttavat rekisteröintiin vain, mikäli kyseisen rodun kohdalla on tästä maininta. Ilmoitettua raja-arvoa huonompien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Tutkimustulos tulee olla voimassa jo astutushetkellä!

Pohjanpystykorvan PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024. Silmä- ja polvitarkastus on pakollinen sekä urokselle että nartulle ennen ensimmäistäkään astutusta.

Rotukohtainen PEVISA-ohjelma pohjanpystykorvalle

 • Koira täytyy tutkimushetkellä olla tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.
 • Tutkimuslausunnon antaa SKL:n hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.
 • Ohjelma koskee myös tuontinartun ja/tai tuontiuroksen siitoksenkäyttöoikeutta.
 • Rekisteröitävän pentueen molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä oltava Suomen Kennelliiton hyväksymät polvitarkastustutkimustulos ja voimassa oleva silmätarkastustutkimustulos. Tämä vaatimus koskee myös ulkomaisen uroksen astumisesta syntyneitä pentuja. Näiden puuttuessa pentue voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. SKL voi kuitenkin myöntämällään poikkeusluvalla rekisteröidä pentueen FI tai ER-rekisteriin rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Puoltava lausunto harkitaan tapauskohtaisesti ja se on mahdollista antaa myöhästyneen PEVISA-tarkastuksen osalta, mikäli pentueen vanhemmilla on ennen rekisteröintiä hyväksytty terveystarkastus.
 • Koiran on silmä- ja polvitutkimushetkellä oltava täyttänyt 12 kk. ja silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta ja alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilausunto voimassa vain kaksi vuotta. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen vain, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Koska PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Polvitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta.
 • Perinnöllistä kataraktaa, gRD:tä, tRD:tä, PRA:ta tai PHTVL / PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Silmätutkimustuloksen PHTVL / PHPV aste 1 tuloksen saaneelle koiralle on käytettävä PHTVL / PHPV:n suhteen tervettä parituskumppania.
 • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0.
 • Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat.
 • Yhdelle koiralle sallitaan maksimissaan 30 jälkeläistä koko koiran elinaikana. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan, vaikka sallittu jälkeläismäärä ylittyisikin. Jos uroksella tai nartulla on jo 30 jälkeläistä, mutta koiraa halutaan erityisen painavasta syystä käyttää edelleen jalostukseen, on tuleva pentue mahdollista rekisteröidä jo ennen astutusta haetulla ja saadulla poikkeusluvalla. Poikkeusluvan myöntää Suomen Kennelliito rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Koiralta vaaditaan tällöin myös uusi silmätarkastus ennen astutushetkeä.
 • Vaadittava vähimmäisikä astutushetkellä sekä uroksille että nartuille 24 kk
 • Keinosiemennettäessä ulkomaisella spermalla, tulee uroksen polvien ja silmien terveysasteesta esittää kirjallinen lausunto.
 • Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024

Jalostustavoitteet täyttävät

 • koirat, jotka ovat fyysisesti ja henkisesti terveitä ja niillä on voimassa oleva PEVISA tarkastuslausunto. Tarkastuslausunto tulee olla voimassa ennen astutusta.
 • koirat, joilla on rodunomaisessa käyttökokeessa vähintään 3. palkintosija (esim. LINT-3, AVO3, HIRV-3).
 • koirat, jotka ulkomuodon osalta omaavat vähintään laatuarvostelun ” hyvä” (H).
 • koirat, joilla on alle 30 jälkeläistä/yksilö. Myös uroksen omistajan on omalta osaltaan huolehdittava, ettei pentumäärä ylity. Pentumäärän ylitys on rekisteröinnin este, mutta jälkeläismäärän juuri ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • urokset, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 12 vuotta vanhoja, sekä yli 12 vuotiaita uroksia, joilla ei vielä ole jälkeläisiä.
 • nartut, jotka ovat vähintään 24 kk ikäisiä astutushetkellä, mutta kuitenkin alle 10 vuotta vanhoja. Huom. yli 8 vuotiailta nartuilta vaaditaan ennen astutusta eläinlääkärin todistus, jonka mukaan pennutuksesta ei ole haittaa nartun terveydelle, jotta sitä voidaan käyttää jalostukseen. Eläinlääkärin todistus on voimassa 6kk.
 • yhdistelmät, joiden seitsemään (7) polveen laskettu sukusiitosaste ei ylitä 3%:a. PEVISA:n mukainen pentujen rekisteröinnin raja seitsemään polveen lasketulle sukusiitosasteelle on 6,25%.

Jalostukseen ei tulisi käyttää

 • koiraa joka on saanut kaksi (2) kertaa laatupalkinnon ”hylätty” (HYL) tai kaksi (2) kertaa laatumaininnan ”ei voida arvostella” (EVA).
 • koiraa, jolla on ylimääräisistä ripsistä /Distichiasis/Ectopic Cilia/Trichiasis) selvää haittaa, ei tulisi käyttää jalostukseen. Myöskään kahta em. diagnoosin saanutta koiraa ei pidä parittaa keskenään.
 • koiria joilla on samanlainen rakenteellinen puute – esim. suorat polvikulmaukset tai tiukkakaarinen häntä ja lyhyt risti – ei pitäisi parittaa keskenään.
 • koiraa, jolta puuttuu C tai M1-2 hampaita tai enemmän kuin neljä P hammasta tai tällä on vähemmän kuin neljä I hammasta ylä- tai alaleuassa tai muuten virheellinen purenta. Koira, jolla on vähäisiä hammaspuutoksia tulee parittaa vain täysihampaisen kanssa.
 • koiraa, jolla on todennettu häntämutka
 • koiraa, jolla metsastyspystykorvat.com- tai tämän tulevaisuudessa korvaavassa tietokannassa ilmoitettu epi-luku on suurempi kuin yksi (>1.0). Mikäli epi-laskennassa siirrytään BLUP-indekseihin tämän JTO:n aikana, tulee jalostustoimikunta arvioimaan rajan uudestaan.
 • koiraa, jolla on epileptinen jälkeläinen, täyssisar tai vanhempi. Myös luokittelemattomat, jalostusneuvonnan tiedossa olevat tapaukset huomioidaan.
 • yhdistelmää, jossa molemmilla koirilla on epileptinen puolisisar. Myös luokittelemattomat, jalostusneuvonnan tiedossa olevat tapaukset huomioidaan.
 • yhdistelmää, jossa molemmat koirat joko ataksian kantajia tai tästä on vahva epäilys (vanhempi tai sisarus ataksian kantaja). Jalostusneuvonta suosittelee tällaisten koirien testaamista ennen astutusta.
 • koiraa, jolla on kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastava jälkeläinen tai vanhempi.
 • koiraa, jolla on mikä tahansa muu terveyttä tai hyvinvointia haittaava sairaus tai ominaisuus.

Muita jalostustavoitteisiin liittyviä rajoituksia ja suosituksia

 • ei uusintayhdistelmiä
 • nartuille sallitaan maksimissaan viisi (5) pentuetta  (SKLn sääntö).
 • urosta voi käyttää jalostukseen vain kerran ensimmäisen jalostusvuoden aikana
 • alle neljävuotiaalle urokselle ei enempää kuin kaksi pentuetta
 • yli neljävuotiaalla uroksella astutuksia enintään kolme meneillään olevana kalenterivuotena. Huom. kuluva vuosi huomioidaan laskennassa, joten ennakointia vaaditaan.
 • kahta tunnettua PRA:n kantajaa tai kantajien jälkeläisiä ei saa parittaa keskenään
 • 1.-asteen patellaluksaation omaava koira pitää parittaa vain 0/0 polvisen kanssa
 •  Ei teetettäisi yhtä pentuetta enempää koiralla, jolla

o   perinnöllistä silmäsairautta sairastava täyssisarus

o   ataksiakantajuus

–          Ei teetettäisi kahta pentuetta enempää koiralla, jolla

o   itsellään 1/1 polvet

o   2/0 tai huonommat polvet omaava täyssisarus tai jälkeläinen

o   ylimääräisiä ripsiä

o   allergia tai muu autoimmuunisairaus. Mikäli sairauksista on merkittävää haittaa koiran hyvinvoinnille, koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen.

Käytä koirasi PEVISA-tarkastuksessa – teet suuren palveluksen tälle hienolle rodullemme. – Kiitos –

 

tvporn.cc