Rodut

Epilepsia

Epilepsian huomioiminen pohjanpystykorvan jalostusneuvonnassa

Pohjanpystykorvan epilepsiatilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Uusia tapauksia tai näiden epäilyjä tulee ilmi 0–3 vuodessa, tarkoittaen alle prosenttia kannasta. Nykyisen sosiaalisen median ja paremman tiedonkulun aikakaudella on epätodennäköistä, että tapauksia olisi aikaisempia vuosia suurempia määriä pimennossa. Vaikka kaikkia tapauksia ei tulisikaan ilmi, epilepsian esiintyvyys suomalaisissa pohjanpystykorvissa vaikuttaa olevan vähäisempää kuin koiraroduissa keskimäärin.

Epilepsian ja epilepsian kaltaisten oireiden esiintyvyyttä pohjanpystykorvalla tullaan kartoittamaan rodun terveyskyselyssä vuonna 2023. Sairauden torjumiseksi rodussa on erittäin tärkeää saattaa epileptiset koirat avoimesti tietoisuuteen. Sairastunut koira ei ole kasvattajan tai omistajan syytä tai pahantahtoisuutta. Sairauksia ja vikoja esiintyy kaikissa suvuissa, ja mitä enemmän on kasvatteja sitä todennäköisemmin myös voi kohdata ikäviä lopputuloksia. Sairas kasvatti ei tarkoita kasvatustyön loppua, vaan perinnöllisien ongelmien riskejä on mahdollista hallita maltillisilla ratkaisuilla.

Yhtenä työkaluna pohjanpystykorvan jalostuksessa epilepsian esiintyvyyden seuraamiseen ja välttämiseen on käytetty epilukua, joka on nähtävissä koirien sukutauluissa esimerkiksi www.metsastyspystykorvat.com -tietokannassa. Luku on karkeasti laskettu arvio epileptisten sukulaisten vaikutuksesta koiran perimässä neljässä polvessa. Vaikka luku ei itsessään ennusta sairauden esiintyvyyttä, korkea luku on kertonut epileptisten sukulaisten esiintymisestä koiran sukutaulussa ja siten auttanut hahmottamaan suvun sairausriskiä. Luvun käyttö pohjanpystykorvalla on kuitenkin ollut ongelmallista, sillä se ei kohtele koiria yhdenmukaisesti, johtuen rotuunotoista ja yleisenä esiintyvistä ruotsalaisista sukutaulukoirista. Pohjanpystykorvalla epiluvut ovat suomenpystykorviin verrattuna pieniä ja luku on ennakoinut huonosti epilepsian ilmaantuvuutta. Toisaalta epiluku on haitannut kohtuuttomasti joidenkin tavallisten, terveiden koirien käyttöä jalostukseen. On esimerkkejä siitä, että joillakin kasvattajilla tai pennunottajilla huomio on keskittynyt liikaa ”pienempi on parempi” numerojalostukseen, kuin kokonaisuuden hahmottamiseen.

Jalostusneuvonnan kannalta uutena hankaluutena on lisäksi se, että metsästyspystykorvat-tietokantaan ei enää päivitetä epi-merkintöjä ja uusi jalostustyökalu ei ole vielä käytössä. Epilepsia-tapausten tunnistaminen ja luokittelu on myös laahannut monena vuonna, joskin tilanne on nyt parantumassa uuden luokittelijan myötä.

Voimassa olevassa pohjanpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on linjattu, että jalostusyhdistelmissä epiluku pyritään pitämään alle 0,5:n. Edellä mainituitten syitten takia, tämän luvun määrittäminen ei ole tällä hetkellä mielekästä. Epiluvusta ei ole luovuttu täysin, mutta luku ei enää ohjaa jalostusvalintaa samaan tapaan kuin ennen. Epilepsiatapaukset tulevat siis jatkossakin näkyviin tulevaan jalostustyökaluun ja niiden perusteella järjestelmä antaa koirille epimerkinnät sekä laskee julkisesti näkyvän epiluvun.

Epilepsia on monitekijäinen sairaus, johon vaikuttavat ilmeisesti useat altistavat geenit, mahdollisesti yhdessä ympäristön kanssa. Kuten muidenkin monitekijäisten ominaisuuksien tapauksessa, yksilön alttiutta sairastua ennustavat parhaiten tämän vanhemmat, vähemmässä määrin muut lähisukulaiset. Pohjanpystykorvan jalostusneuvonta tuleekin jatkossa ohjaamaan epilepsian torjuntaa vain pentueen lähisukulaisiin kohdistuvalla valinnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

 • Epileptisiä koiria ei saa käyttää jalostukseen. Johtuen pystykorvaisten koirien alttiudesta epilepsialle, jokaista epileptisen kohtauksen saanutta koiraa on pidettävä epileptisenä, mikäli kohtaukselle ei voida osoittaa muuta syytä. Koiran epileptisyyttä ei julkisteta ilman omistajan aloitetta ja diagnoosin varmistamista. Koiran omistaja voi myös ilmoittaa julkiseksi koiran, jonka epilepsia on jo todettu eläinlääkärin puolesta ja koira on esimerkiksi epilepsialääkityksellä. Julkiset koirat tulevat näkyviin järjestön tulevassa jalostustyökalussa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti jalostusneuvonta suhtautuu epileptisen kohtauksen saaneisiin koiriin epileptisinä, kunnes nämä saavat epilepsian poissulkevan diagnoosin tai vapauttavan luokituksen eläinlääkäriltä.

Kuten kaihinkin tapauksessa, epilepsian haaste on sen verraten myöhäinen puhkeamisikä (2–4 vuotta). Tämä on yksi syy JTO:n linjaukseen, että alle nelivuotiailla koirilla ei teetettäisi kahta pentuetta enempää. Koska monitekijäiset ominaisuudet voivat ilmetä eriasteisina, tulisi koiranomistajan olla varsin kriittinen muidenkin neurologisten oireiden suhteen. Toistuvat vapina-, poissaolo-, liikejäykkyys- ja pakkoliikekohtaukset eivät kuulu terveen koiran normaaliin elämään, ja vain terveitä koiria tulee käyttää jalostukseen.

 • Koska sairastuneella koiralla on eniten yhteistä geeniperimää lähisukulaistensa kanssa, epileptisiä jälkeläisiä saanutta koiraa tai epileptisen vanhemman jälkeläisiä ei pidä käyttää jalostukseen. Epileptisen koiran täyssisaruksia voidaan käyttää harkiten, mikäli koira on ansioitunut käyttöpuolella ja sillä on selvästi annettavaa rodulle. Tällaisen koiran tulisi lisäksi olla paritushetkellä vähintään viisivuotias ja parituskumppanilla ei tule olla epileptisiä lähisukulaisia (sisarus, vanhempi, jälkeläinen) kahdessa polvessa. Nartun tapauksessa olisi pyrittävä käyttämään parituskumppanina vanhemman puoleista uroskoiraa, jolla ei aiempia jälkeläisiä. Epileptikon täyssisaruksen pentuemäärä rajoitettaisiin yhteen, mutta mikäli pentueessa on korkeintaan kaksi pentua, voidaan tehdä toinen pentue. Harkittu jalostuskäyttö helpottaa kasvattajien oman kasvatustyön jatkumista, mutta samalla rajoittaa riskitekijöiden siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.
 • Koira, jolla on epileptinen puolisisarus, voidaan parittaa lähisukutaustaltaan epilepsiavapaan koiran kanssa. Parituskumppanilla itsellään ei siis saa olla epileptistä puolisisarta. Samaa käytäntöä sovelletaan myös koirille, joiden sisaruksella on epileptinen jälkeläinen.

Ohje otetaan huomioon pentueen jalostusneuvonnan lausunnossa 1.3.2023 alkaen.

Ota aina yhdistelmää suunnitellessasi yhteys pohjanpystykorvan jalostusneuvojaan. Jalostusneuvonnalla on uusin tieto rodussa ilmenneistä epileptikoista. Jalostusneuvojat tarkastavat mielellään suunnitellun yhdistelmän riskit ja auttavat urosvaihtoehtojen rajaamisessa.

Jalostusneuvonta tulee seuraamaan uuden jalostusohjeistuksen ja epilukuun perustuneen arvion vastaavuutta sekä epilepsiatilanteen kehittymistä. Uusi käytäntö kohtelee eri taustoista tulevia koiria johdonmukaisemmin, laajentaa jalostuspohjaa ja mahdollistaa paremmin muiden sairausriskien sekä käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien huomioon ottamista.

Mikäli koirasi saa epileptisen kohtauksen, toimii näin

 1. Auta koiraa tilanteessa, tee havaintoja

Pysy itse rauhallisena. Älä pidä koiraa paikallaan, mutta estä tätä vahingoittamasta itseään. Videoi kohtaus, mikäli mahdollista ja kirjoita ylös kohtauksen kesto, sekä muita huomioita, kuten mitkä olivat kohtausta edeltävät olosuhteet tai oireet. Kohtauksen jälkeen anna koiralle aikaa toipua rauhassa.

 1. Vie koira eläinlääkäriin

Mahdollinen videomateriaali kohtauksesta voi helpottaa diagnoosin tekemistä. Epileptisiä oireita voivat aiheuttaa muut sairaudet ja esimerkiksi äkillinen maksa-arvojen nousu. Näiden poissulkemiseksi koiralta tulee ottaa verinäyte, johon on tilattava lähete. Lähete löytyy sekä sähköisenä että paperisena Movetin sivuilta. Mikäli lähetteen verikokeeseen tekee kennelnimen omaava henkilö, hinnasta saa kasvattaja-alennuksena -10 %. Mikäli sinulla ei ole kennelnimeä, pyydä rodun terveysvastaavaa tilaamaan lähete. Huomaa, että verikoe pitää̈ ottaa mahdollisimman pian kohtauksen jälkeen.

 1. Täytä ja lähetä järjestön sivulla oleva epilepsiailmoitus

Pohjanpystykorvan terveysvastaava on sinuun yhteydessä ja kertoo jatkotoimenpiteistä. Järjestö maksaa koiralle tehdyt verikokeen, kun epilepsiailmoitus on tehty (ks. ohjeistus alla).

 1. Ilmoita koiran diagnoosista pohjanpystykorvien terveysvastaavalle

Jos verikokeiden ja koiran taustatietojen perusteella epilepsiadiagnoosi on selkeä ja kohtaus on toistunut ainakin kerran, koira luokitellaan epileptiseksi ja tieto merkitään tietokantaan. Pyydämme myös ilmoittamaan kaikista koirista, jotka on aiemmin todettu epileptiseksi eläinlääkärin toimesta ja näillä on esimerkiksi epilepsialääkitys. SPJ:n kanssa yhteistyötä tekevä koirien neurologiaan perehtynyt eläinlääkäri käy läpi epäselvät tapaukset ennen näiden luokittelua. Vain yhden kohtauksen saaneet koirat, joiden kohtauksen syytä ei ole pystytty selvittämään jäävät tarkkailuun. Mikäli kohtaus ei uusi 18 kuukauden kuluessa ensimmäisestä kohtauksesta, koira luokitellaan terveeksi. Kohtauksen uusiminen tämän ajan jälkeen huomioidaan kuitenkin jo toisena kohtauksena, ellei kohtauksille löydy muuta syytä.

 1. Lähetä epileptiseksi diagnosoidun koiran verikoe tutkittavaksi Koiran geenit -tutkimusprojekiin

Tutkimusprojektin tavoitteena on löytää epilepsialle altistavia geenimuotoja. Geenimuotojen löytäminen mahdollistaisi geenitestien käyttämisen jalostuksen apuna ja tekisi epilepsian torjumisesta nykyistä kohdennetumpaa. Tutkimusta varten täytä̈ myös tutkimusryhmän sivustolta löytyvä Epilepsiakysely.

Toimintaohje geenitutkimusta varten

 1. Tilaa aika eläinlääkäriin ja varmista, että heillä on EDTA-putkia verinäytteenottoa varten.
 2. Täytä huolellisesti näytelomake ja liitä se verinäytteen mukaan. Lomakkeella kysytään koiran terveystietoja ja omistajan yhteystiedot.
 • Postita veriputki välittömästi huoneenlämpöisenä. Mikäli näytettä ei heti saada postiin, tulisi se säilyttää jääkaappilämpötilassa postitukseen asti. Verinäyte lähetetään näytelomakkeen kanssa osoitteeseen:

Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B310a
Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

 1. Laboratoriokulujen laskuttaminen järjestöltä

Verinäytteiden ottamisen voit laskuttaa SPJ:ltä kuittia vastaan. Laskussa täytyy näkyä:

 • verinäytteen oton päivämäärä
 • koiran rekisterinumero ja -nimi
 • maininta verinäytteen ottamisesta joko epilepsiadiagnoosia tai epilepsian geenitutkimusta varten
 • oma nimesi ja osoitteesi, pankkitiedot ja allekirjoitus

Lähetä lasku rotujärjestön sihteerille.

 

Pohjanpystykorvan jalostusryhmä

tvporn.cc