Rodut

Poikkeusluvat

Rekisteröinti poikkeusluvalla

Kasvattaja tekee Kennelliitolle kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen hyvissä ajoin ennen astutusta. Allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmoittaa, mitä yhdistelmää anomus koskee ja siihen tulee liittää perustelut sekä allekirjoitettu rotujärjestön lausunto. Rotujärjestön lausunnon tulee perustua siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset.
Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen
geneettinen riski.

Poikkeuslupa tarpeen ilmettyä, narttu on käytettävä eläinlääkärin tutkimuksissa koiran terveystilan toteamiseksi. Eläinlääkäri antaa todistuksen siitä, että nartun terveydelle ei ole tutkimushetkellä ilmenevää haittaa normaalia laajemmasta pennuttamisesta. Kopio todistuksesta ja anomus perusteluineen lähetetään rotujärjestön nimeämälle rotukohtaiselle yhdyshenkilölle lausunnon antamista varten.

Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu voi olla korotettu (ks. maksut).
Poikkeuslupaa voi anoa vain etukäteen ja luvan tulee olla myönnetty ennen astutusta (ks. kohdat 7.2 ja 11.2). Kennelliiton hallitus ei poikkea tästä koirarekisteriohjeen ehdosta.

  • Poikkeusluvat myöntää SKL:n jalostustieteellinen toimikunta.
  • Lausunnot Kennelliitolle osoitettuihin poikkeuslupiin rotujärjestössä antaa rodun jalostusryhmän puheenjohtaja.
  • Poikkeuslupa tulee olla myönnetty ennen astutusta.

Kennelliitto ei enää käsittele jälkikäteen tulleita poikkeuslupa-anomuksia. Poikkeuslupaa pitää ryhtyä anomaan hyvissä ajoin ennen astutusta ja kasvattajan allekirjoittaman anomuksen lisäksi tarvitaan rotujärjestön allekirjoitettu lausunto.

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje
Koirarekisteriohjetta täydentävät PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot

Nartun penikoittaminen poikkeusluvalla

Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään kymmenen kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi (ks. kohdat 6.1 ja 7.1). Viiden sallitun pentueen lukumäärään ei lasketa kokonaisuudessaan kuolleena syntynyttä pentuetta.

Lisäksi on huomioitava rotukohtaisten erityisehtojen (PEVISA) mukaiset jälkeläismäärärajoitukset. Kahdeksan vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta, eikä se saa astutushetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.

Kennelliitto voi perustellusta syystä keskeyttää rekisteröinnin, esim. jos ilmoitettujen tietojen oikeellisuudessa ilmenee epäselvyyksiä tai jos rekisteröintiprosessin yhteydessä tulee esiin seikka, joka vaatii selvittämistä. Selvityksen perusteella Kennelliitto voi tarvittaessa hylätä pentueen rekisteröinnin. Kasvattaja tai jalostusoikeuden haltija ei voi rekisteröidä pentuetta, mikäli hänellä tai toisella saman kennelnimen haltijalla on rekisteröintikielto tai eläintenpitokielto.

Kennelliitto voi erittäin painavista syistä myöntää poikkeusluvan astutushetkellä alle kahdeksanvuotiaan nartun toiselle liian tiheälle pennuttamiselle (ks. kohta 3.1). Anomukseen on liitettävä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa sen terveydelle. Todistus on voimassa kuusi kuukautta.

Päätöstä tehtäessä huomioidaan rotukohtaiset erityisehdot ja kohdan 7.1 määräykset. Mikäli poikkeuslupaa ei ole myönnetty, pentue voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin (ks. kohta 11.2). Nartun kuudennelle pentueelle tai kahdeksan vuotta täyttäneen nartun tiheälle pennuttamiselle ei myönnetä poikkeuslupaa.

Mikäli kasvattaja pennuttaa narttua toistamiseen liian tiheästi ilman poikkeuslupaa (ks. kohta 3.1 ja 6.1), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Narttu asetetaan 24 kuukauden jalostuskieltoon. Nartun mahdollinen omistajanvaihdos ei vaikuta jalostuskieltoon.

Mikäli nartulle syntyy kuudes pentue tai yli kahdeksan vuoden ikäisenä astutettu narttu synnyttää liian tiheästi (ks. kohta 3.1), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Tämän jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Kaikki todistettavasti Kennelliiton tietoon tulleet rekisteröimättömät ns. välipentueet ja ulkomailla rekisteröidyt pentueet huomioidaan syntyneinä pentueina

Rotujärjestön lausunto ottaa kantaa siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

Poikkeusluvat rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan

Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus rotujärjestön esityksestä myöntää tapauskohtaisesti poikkeusluvalla erivapaus rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisista määräyksistä. Anomukseen tulee liittää perustelut ja rotujärjestön lausunto.

Kun poikkeuslupaa tarvitaan rotukohtaiseen PEVISA ohjelmaan on pentujen vanhemmat, jotka eivät täytä rotukohtaisia PEVISA vaatimuksia käytettävä tutkimuksessa koiran terveystilan toteamiseksi. Koira täytyy tutkimushetkellä / näytteenottohetkellä olla tunnistettu Kennelliiton hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla. Kopio hyväksytystä PEVISA-lausunnosta on liitettävä anomukseen ja vapaamuotoinen anomus lähetetään järjestön nimeämälle rotukohtaiselle yhdyshenkilölle lausunnon antamista varten.

Rotujärjestön asettamat jalostussuositukset vaikuttavat lausuntoon

Tiheissä penikoittamis tapauksissa jalostukseen käytetyillä nartuilla tulee olla näyttelyn laatuarvostelussa vähintään lausunto erittäin hyvä EH (1) ja metsästyskokeesta myös vähintään AVO1- palkinto. Yhdistelmän tulee täyttää rotujärjestön muut suositusvaatimukset sekä koirilla tulee olla PEVISA- tarkastus suoritettuna ennen astutusta.

Jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiraa
• Jos sen jälkeläisissä ilmenee PRA-sairautta
• Jos sen jälkeläisissä tulee ilmi kaksi tai useampi HC- tai PHTVL/PHPV-tapauksia
• Jos sillä on ensimmäisen asteen patellaluksaatio tai se periyttää tätä vikaa rodun keskimääräistä tasoa enemmän.
• suomenpystykorvien korkein SSA saa olla vain 6,25 %, jotta niitä voidaan suositella jalostukseen.
• Jalostukseen ei ole suositeltu koiria, joiden epi-luku on 1,8 tai isompi.

Silmätutkimus suositellaan tehtäväksi uudelleen 36 kk:n kuluttua ensimmäisestä tutkimuksesta.

Ulkomailta tuoduilla sekä siellä rekisteröidyillä koirilla tulee olla polvitarkastus- ja silmätarkastuslausunto ennen ensimmäistä astutusta, jotta niitä suositellaan jalostukseen.

Jos koiralla on todettu ensimmäisen asteen patellaluksaatio ja sitä halutaan perustelluista syistä kuitenkin käyttää jalostukseen, tulee kumppanin olla vastaavilta ominaisuuksiltaan todettu täysin terveeksi.

Suomen Pystykorvajärjestö suosittelee koiran silmien ja polvien tarkastamista ennen valion arvon anomista. Rotujärjestön asettamat jalostustoimikunnat valvovat jalostussuosituksia.

tvporn.cc