Rodut

Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomenpystykorvien jalostustoiminnan tavoitteena on fyysisesti ja psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän, rotukohtaisilta käyttöominaisuuksiltaan erinomaisen, sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen.

Suomenpystykorva pennut tutustuu teereen © Juha Möttönen

Rotujärjestön tavoitteet

Rodun terveyden vaalimiseksi suositeltavat jalostusurokset valitaan terveistä, PEVISA-tarkastetuista koirista. Epilepsian suhteen jalostukseen suositellaan vain Suomen Pystykorvajärjestö ry:n hallituksen päättämien arvojen mukaisia koiria (kun koiran epi-luku on 1,8 sitä ei suositella jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 -1,79 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0).

Jalostukseen ei saa käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisaruksia eikä koiraa jolla on epileptinen jälkeläinen.

Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien urosten on oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO2) tasoa. Jalostukseen suositeltavien narttujen on oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta vähintään tasoa hyvä (H).

Geenipohjan laajuuden turvaamiseksi ja terveyden edistämiseksi pyritään saamaan uusien pentueiden sukusiitosaste (SSA) alle rodun nykytason 3,0% laskettuna 7 sukupolvesta, (suositeltava SSA alle 2,0%) ja yhden koiran jälkeläisten osuus koirakannassa alle 2% (10 vuoden kanta). Yhdistelmässä yksilömäärän tulisi olla vähintään 180 eri yksilöä laskettuna 7 sukupolvessa.

Näillä jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) kirjatuilla tavoitteilla pyritään turvaamaan rodun perinnöllinen monimuotoisuus, erinomaiset metsästysominaisuudet, rodunomainen ulkomuoto, hyvä luonne sekä seuraamaan rodussa tapahtuvaa kehitystä. JTO pyrkii antamaan kasvattajille käsityksen kansallis-koiramme jalostuksen tavoitteista terveenä ja hyvänä käyttökoirana. Yhteisenä tavoitteenamme on tuottaa tällaisia suomenpystykorvia.

Lue enemmän jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Rotujärjestön strategia

Suomenpystykorvien jalostustoimintaa ohjaa Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen nimittämät suomenpystykorvajaosto ja sen jalostusryhmä. Jalostusasioita käsitellään vuosittain mm. Kuopion jalostuspäivillä tammikuussa, SPJ:n talvipäivillä maaliskuussa ja näiden lisäksi tarpeen mukaan järjestettävissä tilaisuuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla. Jalostusasioista kirjoitetaan ja tiedotetaan Pystykorva-lehdessä, pystykorva.info foorumissa sekä näillä sivuilla.

Suomen Pystykorvajärjestö vastaa jalostustoiminnan ohjauksesta huolehtien siitä, että tarvittavat tiedot ovat kasvattajien ja koiranomistajien saatavissa. Näitä tietoja ovat mm. rekisteröinnit, koe-, näyttely- ja terveystarkastustiedot sekä muut tässä ohjelmassa mainitut tiedot, joilla on merkitystä harrastajille. Lisäksi SPJ tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saada tietoa koiran kasvattamiseen tai hankkimiseen liittyvissä asioissa ja kasvattajille mahdollisuuden saada palautetta jalostusvalintojen sekä kasvatustyön onnistumisesta. SPJ tarjoaa myös jäsenilleen pentuvälityspalveluja sekä neuvontaa pennunostajille.

Koe- ja ulkomuototuomarit vastaavat osaltaan jalostusta palvelevien koe- ja näyttelytulosten saannista luotettavina rodun kehittämistä varten.

Jalostuksen osa-alueiden tärkeysjärjestys

1. Terveys
Tarpeeksi laaja jalostuspohja luo edellytykset tehdä valintaa myös terveyspuolella. Mahdolliset sairautta kantavat/levittävät yksilöt on pyrittävä seulomaan pois jalostuksen piiristä ilman, että käytettävissä oleva jalostusyksilöiden lukumäärä ja samalla geenipohja supistuu liikaa.

2. Luonne ja käyttöominaisuudet
Suomenpystykorva on käyttötarkoitukseltaan metsästyskoira, joten sen tulee olla luonteel-taan ja muilta ominaisuuksiltaan siihen kykenevä. Jalostuksessa on käytettävä niitä koiria, jotka ovat osoittaneet kykynsä rodunomaisissa käyttökokeissa sekä todettu hyviksi käytän-nön metsästyksessä. Näiden koirien esille tuominen on tärkeää.

3. Ulkomuoto
Ulkomuodollisesti kauniin ja rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. Ulkomuototuomareiden koulutusta jatketaan, vuosittain järjeste-tään erikoiskoulutus-ja koearvostelutilaisuuksia. Kannustetaan uusia henkilöitä hakeutu-maan ulkomuototuomari koulutukseen.

4. Populaation kokonaistila ja rakenne
Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta. Jalostuspohja on pidettävä riittävän laajana ja pidät-täydyttävä urosten liikakäytöstä. Jalostusvalinnoilla on turvattava rodun perinnöllinen mo-nimuotoisuus ja yhteiskuntakelpoisuus, sekä erityisen tärkeää on muistaa rodun kotimaan erikoisasema ja perusvastuu elävän kulttuuriperintömme jalostustavoitteissa.

tvporn.cc